Albert Anker. Malstunden bei Raffael

Albert Anker. Malstunden bei Raffael

In Anwesenheit von Heinz Büttler, Regie

premieren.kino

Am Do, 15. Dezember 2022 um 18:30In Anwesenheit von Heinz Büttler, Regie und anschliessendem Q&A

Albert Anker - Malstunden bei Raffael: Poster
Heinz Bütler

Dauer: 92'  
Alterskategorie: 8